Organisatie VVE

De VvE heeft verschillende organen zoals de vergadering van eigenaars, het bestuur c.q. de bestuurder, de voorzitter en eventueel commissies.

Het hoogste orgaan is de vergadering van eigenaars. Deze neemt de besluiten die het bestuur (de bestuurder) moet uitvoeren, tenzij de wet of de statuten de beslissingsbevoegdheid aan een ander orgaan van de VvE heeft opgedragen.
Elke vereniging heeft een bestuur.  Het bestuur kan bestaan uit een of meer bestuurders (oneven aantal).
Een ander orgaan binnen de VvE is de voorzitter van de vergadering. Daarnaast kan een VvE nog één of meerdere commissies in het leven roepen, zoals bijvoorbeeld een technische commissie, een groencommissie of een kascommissie.

Soms geeft de akte aan dat de mogelijkheid bestaat een Raad van Commissarissen te benoemen.

Verplichtingen VVE

De Vereniging van Eigenaars moet aan een aantal verplichtingen voldoen, o.a.:

  • De VvE moet worden ingeschreven in het Handelsregister van de  Kamer van Koophandel
  • Er moet minimaal één keer per jaar vergaderd worden
  • De VvE moet een bestuur/bestuurder hebben
  • Er dient een kascommissie te worden aangesteld, tenzij er een Raad van Commissarissen  of controlerend accountant is
  • De VvE moet beschikken over een reservefonds
  • De jaarstukken moeten worden opgesteld: een exploitatierekening, balans en toelichting op de balans
  • De begroting voor het komende boekjaar moet worden opgesteld.