ALGEMENE VOORWAARDEN SCHILDERSBEDRIJF LABRUJERE B.V.

ALGEMEEN
Artikel 1

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of levering van materialen
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht bevestiging tot het uitvoeren van de werkzaamheden en/of
Levering van materialen heeft ondertekend.
c. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging accepteert de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Schildersbedrijf Labrujere b.v.
d. Alle bepalingen van de algemene voorwaarden zijn tussen partijen van kracht voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

AANBIEDINGEN
Artikel 2

a. Hoewel wordt getracht in aanbiedingen/offertes een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te schetsen zijn deze wederzijds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Mondelinge aanbiedingen door Schildersbedrijf Labrujere b.v. of ondergeschikten zijn niet bindend tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

OVEREENKOMST
Artikel 3

a. de overeenkomst tot uitvoering van werk en/of levering van materiaal wordt eerst bindend voor Schildersbedrijf Labrujere b.v. door schriftelijke bevestiging.
b. elke met Schildersbedrijf Labrujere aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarden dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken zulks uitsluitende te haren beoordeling.
c. gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen e.d., zomede gegevens in drukwerken, catalogi etc. Door Schildersbedrijf Labrujere b.v. bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden ter goeder trouwe gegeven

ADVIEZEN
Artikel 4

a. indien een opdracht tot advisering wordt verleent, kan Schildersbedrijf Labrujere b.v. aan de opdrachtgever de te zake gemaakte kosten en een honorarium in rekening brengen.
b. indien een opdracht wordt verleent, waarop de in het vorige lid genoemde advisering betrekking heeft, zal het te zake van die taxatie berekende bedrag in mindering worden gebracht op het totale factuurbedrag.

PRIJZEN
Artikel 5

a. alle overeenkomsten worden reeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
b. indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, materialen e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, worden deze doorberekend.
c. betalingen van een eventuele meerprijs zal dienen te geschieden met het laatste termijn.
d. kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ANNULERING
Artikel 6

a. indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of materialen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Schildersbedrijf Labrujere b.v. reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet Be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. voorts zal schildersbedrijf Labrujere b.v. bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn een bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Schildersbedrijf Labrujere b.v. te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering der opdracht en/of weigering der materialen.
b. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoud Schildersbedrijf Labrujere zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

VERPLICHTINGEN SCHILDERSBEDRIJF LABRUJERE B.v.
Artikel 7

a. Schildersbedrijf Labrujere b.v. is gehouden aan de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, e.e.a. voorzover zulks mogelijk en wenselijk is.
b. Schildersbedrijf Labrujere b.v. voert de haar verleende opdracht uit met inachtneming van de gebruikelijke gedragsregels die bij de uitoefening van de werkzaamheden plegen in acht te worden genomen.

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
Artikel 9

a. De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het Schildersbedrijf Labrujere b.v. onmogelijk maken haar opdracht uit te voeren naar behoren.
b. de opdrachtgever is verplicht om aan Schildersbedrijf Labrujere b.v. tijdig, volledig en op juiste wijze de benodigde gegevens, inlichtingen en eventuele bescheiden te verstrekken die nodig zijn voor uitvoering van de opdracht.

OP- EN LEVERINGSTERMIJNEN
Artikel 10

a. Opgegeven op- en leveringstermijnen gelden bij benadering
b. De op- en leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Schildersbedrijf Labrujere b.v. zijn de materialen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
c. Overschrijding van de op- en leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.

SCHILDER- DECORATIE EN ANDERE WERKZAAMHEDEN
Artikel 11

a. Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij Schildersbedrijf Labrujere b.v. geldende tarieven.
b. Wanneer werkzaamheden buiten de schulden van Schildersbedrijf Labrujere b.v. om worden vertraagd is zij gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen tegen de bij Schildersbedrijf Labrujere b.v. geldende tarieven.Deze kunnen o.a. bestaan uit het doorberekenen van wachturen.

MEER- EN MINDERWERK
Artikel 12

a. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen.
b. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden eventuele meerwerk kunnen wij voor u uitvoeren, echter nadat deze schriftelijk en met vermelding van prijsopgaaf zijn overeengekomen.
c. Door Schildersbedrijf Labrujere te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

RECLAME
Artikel 13

a. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de materialen c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Schildersbedrijf Labrujere b.v. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin geleverd c.q. opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
b. Schildersbedrijf Labrujere b.v. dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar het oordeel van Schildersbedrijf Labrujere b.v. juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde materialen c.q. uitgevoerde werkzaamheden, hetzij geleverde materialen c.q. uitgevoerde werkzaamheden gratis te vervangen c.q. opnieuw uitvoeren. Schildersbedrijf Labrujere b.v. is niet tot verdere schade- of kosten vergoeding hoe genaamd verplicht.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 14

a. Schildersbedrijf Labrujere b.v. is niet aansprakelijk voor de kosten schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
– Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
– Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten dan wel andere personen die door hem te werk zijn gesteld.
b. Schildersbedrijf Labrujere b.v. is slechts aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt voor schade aan het werk, hulpstukken , van de opdrachtgever en/of aan derden, voorzover ontstaan door grove schuld van haar of hen, die door haar werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden.
c. Schildersbedrijf Labrujere b.v. zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

GARANTIE
Artikel 15

Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, niet op in rekening gebrachte lonen of andere berekeningen op uurbasis en kan nooit meer omvatten als de garantie die Schildersbedrijf Labrujere b.v. van haar leverancier ontvangt.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 16

a. Zolang Schildersbedrijf Labrujere b.v. geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van het werk heeft ontvangen, hetzij onverwerkt, eigendom van Schildersbedrijf Labrujere b.v.
b. Het eigendomsvoorbehoud van Schildersbedrijf Labrujere b.v. blijft bestaan indien deze uit andere hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever heeft.
c. Schildersbedrijf Labrujere b.v. heeft het recht deze materialen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
d. Alle daden van beschikking met betrekking tot geleverde materialen waaronder mede te verstaan het verbinden van die materialen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsplicht heeft voldaan.

OVERMACHT
Artikel 17

Buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlogsgevaar of oorlog zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen , uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Schildersbedrijf Labrujere b.v. of de opdrachtgever, niet of tijdige levering van de materialen. Door leveranciers van Schildersbedrijf Labrujere b.v., ex- of importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregel van enig overheid, brand, storingen of ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregel, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Schildersbedrijf Labrujere b.v. overmacht op, die haar ontheffen van verplichtingen tot levering der materialen c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoegenaamd dan ook kan doen gelden. Schildersbedrijf Labrujere b.v. is in deze gerechtigd, zulks geheel te harer beoordeling om of de overeenkomst van werk te annuleren of deze op te schorten respectievelijk te wijzigen totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

WANPRESTATIE EN ONTBINDING
Artikel 18

a. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
b. onverminderd het bepaalde in het Nieuw Burgerlijk Wetboek zal Schildersbedrijf Labrujere b.v. ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen zulks te harer keuze.
c. De in lid b van dit artikel vermelde rechten heeft Schildersbedrijf Labrujere b.v. even eens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaart of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn ontroerende goederen in beslag zijn genomen zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden wordt overgenomen of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Schildersbedrijf Labrujere b.v. op de opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

BETALINGEN EN TERMIJNEN
Artikel 19

a. Op de gesloten overeenkomsten tot uitvoering van werk- en/of levering der materialen gelden de volgende termijnen van betaling en facturering indien de overeenkomsten een bedrag van €1000.00 te boven gaan:
– 25% van de totaalsom bij aanvang werkzaamheden
– 50% van de totaalsom halverwege de werkzaamheden
– 25% te verminderen met eventuele minderwerk of te vermeerderen met eventueel meerwerk en
verrekening van eventueel gestegen loon en materiaal.

b. betaling der factuur dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.
c. Schildersbedrijf Labrujere b.v. gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door haar is ontvangen aan de opdrachtgever een rente ad. 1.25% per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een hele wordt geldt, te berekenen over het openstaande bedrag, gerekend van af de dag van verzending der facturen.
d. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke voortvloeien uit het niet (tijdig) betalen van de facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.
e. Van bovenstaande leden (a t/m d) kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

GESCHILLEN
Artikel 20

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen de partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele in Vordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijk Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van het Schildersbedrijf Labrujere b.v. , indien deze dit west aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.